ضمانت اصالت

 

فروشگاه اینترنتی بانی مد فعالیت خود را با همکاری معتبرترین برندهای دنیا (جین وست، ساموئل اند کوین، بالنو، جوتی جینز) آغاز کرد و با ارائه اجناس با کیفیت این برندها و داشتن عنوان تنها نماینده فروش آنلاین 4 برند فوق در کنار ارسال رایگان به سراسر ایران و ضمانت برگشت کالا، باعث جلب رضایت مشتریان خود شده است.

بانی مد کالاهای ارائه شده در فروشگاه خود را از 4 برند زیر و از مجاری قانونی و تحت نظارت هر کدام از این برندها وارد کشور کرده و به مشتریان گرامی خود عرضه می نماید:

 

 

جین وست و جوتی جینز

جیـن وسـت، برنـد پوشـاک اسـترالیایی در سـال 1972 بـا افتتـاح اولین فروشـگاهش در استرالیا شـروع به کار کـرد. در طـی ایـن 45 سـال، جیـن وسـت بـه یکـی از محبـوب تریـن برندهـای پوشـاک با بیش از 2200 شعبه در سراسر دنیا تبدیل شده است. با افتتاح نخستین فروشگاه جین وست در تهران در سال 2008 و استقبال گسترده جوانان ایرانی از لبـاس هـای جیــن وســت به تدریج فروشـگاه هایی در شهرهای شـیراز، اصفهـان، قم، رشـت، تبریز و کـرج افتتاح شد.طـی 4 سـال اخیـر برند جین وسـت با افتتاح بیـش از 10 شـعبه ی دیگـر در تهـران و دیگـر شـهرها تبدیل به یکـی از محبوب تریـن برندهـای لبـاس در ایـران شـده اسـت. همچنین جوتی جینز جزو زیر مجموعه رسمی برند جین وست توانسته با ارائه محصولات متنوع، در رنگها و سایزهایی مناسب با هر سلیقه ای نظر مشتریان را به خود جلب کند.

 

بالنو      

سـابقه بالنـو بـه سـال 1981 بـاز مـی گـردد زمانیکـه علامـت تجـاری  Baleno در ایتالیـا بـه ثبـت رسـید. بالنـو بـا ترفندهـای برندینـگ و راهکارهـای بازاریابـی موفـق، فروشـگاه هـای زنجیـره ای خـود را بـه سـرعت در سراسـر جهـان گسـترش داد.شـرکت بالنـو بـه ایـن درک رسـیده اسـت که هیـچ برندی نمیتواند پاسـخگوی تمام طیف مشـتریان باشـد. پـس اینکمپانـی با هوشـمندی از اسـتراتژی های چند برنـدی خود بهتریـن اسـتفاده را نمـوده تـا بتوانـد بـه بازارهـای مختلف و متنــوع نفــوذ نمایــد. بــا برپایــی زنجیــره ای از فروشـگاه هـا و عرضـه مسـتقیم و همچنین تشـویق شـراکت بـا واسـطه هـای معتبـر و مجـاز، بالنو یکـی از پیشـگامان فـروش پوشـاک خاص به شـمار مـی رود. در حـال حاضـر، گـروه بالنو بـا 10 برند مختلـف در 10 کشـور جهـان مشـغول فعالیت اسـت.

بالنو بر خدمات مشتریان به عنوان اولین اولویت این کمپانی تاکید دارد.

 

 

ساموئل اند کوین

اولیــن شــعبه ی آســیایی برنــد پوشــاک ایتالیایــی ســاموئل انــد کویــن، در ســال 1991 در هنــگ کنــگ افتتــاح شــد. پــس از گذشــت مدتــی برنــد ســاموئل انــد کویــن بــا شــلوارهای ویــژه و خــوش طرح شــناخته شــد و محصولاتــش جــزء پیشــگامان مد قرار گرفتند.. در 9 سـال گذشـته برنـد سـاموئل انـد کویـن بیـش از 610 فروشـگاه در سراسـر دنیـا افتتـاح کـرده اسـت. از سـال 1999 ایـن کمپانی بـر روی طراحـی جیـن تمرکـز نمـوده و در ســال2001 تولیــد سـری جیـن هـای ”8“ را آغـاز نمـود کـه منحصـرا بـرای فـرم بـدن هـای مـردم آسـیایی طراحـی شـده اسـت. ایــن ســری هــای جدیــد بــر راحتــی، بــه روز بــودن و آســودگی تاکیــد دارد نظیــر:

"Slim fit 808"، "811 Low 82"، "803 Low waist"،"810 Slim beauty Comfort fit" کــه بــرای خانـم هـا طراحـی شـده و از محبوب ترین دوخت ها هسـتند. وجـود تنـوع در انتخـاب مـدل مـورد  علاقـه باعــث گردیـده نیازهـای مشـتریان بـه خوبـی بـرآورده شـده و راحتـی مضاعفـی بـرای خریـداران بـه همراه داشـته باشـد.

اسـتفاده از محصــوالت S&K نــه تنهــا بــه معنــی برخــورداری از آخریـن مدهـای روز و سـلیقه شـخصی، بلکـه برخـورداری از یـک انـرژی و نگـرش خـاص و منحصـر بـه فـرد اسـت.