به ازای هر 150,000تومان خرید یک کـد شـانس دریافت کنید
با هر کد شانس یکبار شانس خود را امتحان کنید از 10,000 تا 300,000 تومان کد خرید دریافت کنید
از 1 تا 18 خرداد