2 تا 23 خرداد
در جشنواره ویوید سیدنی تا 300 هزار تومان هدیه بگیرید در جشنواره ویـویـد سـیـدنی با هر 150,000 تومان خرید یک کد شرکت در شانس آزمایی دریافت و تا 3,000,000 ريال هدیه بگیرید
خوش شانس ترین برندگان تا این لحظه
15500,000 ريالمیلاد بهروزی
14500,000 ريالمارال عبدالخالقی
13500,000 ريالحمیدرضا متدین
12500,000 ريالعلی خسروی
111,000,000 ريالمریم طباطبایی
101,000,000 ريالصادق شجری
91,000,000 ريالسید حمید سعادتی
81,000,000 ريالکیوان مندنی پور
71,500,000 ريالفریبا باقری
61,500,000 ريالعلی تاج آبادی
51,500,000 ريالمهرداد اسد ایوبی
41,500,000 ريالازیتا امیرعضدی
32,000,000 ريالسید محمد حسینی
22,500,000 ريالمحمد حسین طالبی
13,000,000 ريالپریا گودرزی
به ازای هر 150,000تومان خرید یک کـد شـانس دریافت کنید
با هر کد شانس یکبار شانس خود را امتحان کنید از 20,000 تا 300,000 تومان کد خرید دریافت کنید
از 2 تا 23 خرداد