برای تجربه بهتر VPN را خاموش کنید
شرایط خدمات پس از خرید صاد:

کالاهایی که دارای ایراد فنی باشند تعمیر و در صورت غیر قابل تعمیر بودن تا 6 ماه از تاریخ فاکتور، تعویض و یا مرجوع می‌شوند.
کالاهایی که در اثر استفاده نادرست و یا عدم نگهداری صحیح دچار مشکل شده باشند، در صورتی که قابل تعمیر باشند شامل خدمات پس از خرید صاد می‌شوند.