ضمانت اصالت

بانی مد اصالت تمامی کالاهای خود را تضمین و آنها را با گارانتی اصل و معتبر عرضه می کند. فروشگاه اینترنتی بانی مد از سال 1393 فعالیت و همکاری خود را با معتبرترین برندهای دنیا آغاز کرده و در حال حاضر تنها نماینده ی فروش آنلاین برند جین وست، ساموئل اند کوین، بالنو و جوتی جینز می باشد و با ارائه اجناس با کیفیت این برندها وارسال به سراسر ایران و همچنین ضمانت برگشت کالا، سبب جلب رضایت مشتریان خود شده است. بانی مد کالاهای ارائه شده در فروشگاه خود از 4 برند مذکور را از مجاری قانونی و تحت نظارت هر کدام از این برندها وارد کشور کرده و به مشتریان گرامی خود عرضه می نماید . بانی مد برای تامین برخی از کالاهای ارائه شده در وب سایت ( مثلا عطر و ادکلن ) تنها با شرکت‌های معتبر و واردکنندگان رسمی و قانونی همکاری می نماید، مشتریان عزیز می‌توانند این اطمینان را داشته باشند که کالای اصل و دارای هولوگرام و برچسب معتبر که هیچگونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته و از مجاری قانونی وارد کشور شده است، را از بانی مد خریداری می‌کنند. لازم به ذکر است که بانی مد خود را در قبال مشتریان محترم کاملا متعهد دانسته و در صورت اثبات اصل نبودن کالا مبالغ پرداختی بطور کامل عودت داده می شود.

مشخصات 4 برند معتبر جهانی که بانی مد تنها نماینده فروش آنلاین آن ها می باشد :
جین وست و جوتی جینز

این برنـد پوشـاک اسـترالیایی در سـال 1972 بـا افتتـاح اولین فروشـگاهش در استرالیا شـروع به کار کـرد. در طـی 45 سـال، جیـن وسـت بـه یکـی از محبـوب تریـن برندهـای پوشـاک با بیش از 2200 شعبه در سراسر جهان تبدیل شد. با افتتاح نخستین فروشگاه جین وست در تهران در سال 2008 و استقبال گسترده ی جوانان ایرانی از لبـاس هـای این برند به تدریج فروشـگاه هایی در شهرهای شـیراز، اصفهـان، قم، رشـت، تبریز، کـرج ، آمل ، چالوس(نمک آبرود) و مشهد افتتاح شد.طـی چند سـال اخیـر برند جین وسـت با افتتاح بیـش از 12 شـعبه در تهـران و بیش از 10 شعبه در سایر شـهرهای ایران، تبدیل به یکـی از محبوب تریـن برندهـای لبـاس در ایـران شـده اسـت. همچنین برند معتبر جوتی جینز که جزو زیر مجموعه رسمی برند جین وست می باشد نیز در کنار این برند جهانی ، توانسته با ارائه محصولات متنوع، رنگها و سایزهایی متناسب با هر سلیقه، نظر مشتریان را به خود جلب نماید.

 

 

بالنو      

سـابقه بالنـو بـه سـال 1981 بـاز مـی گـردد زمانیکـه علامـت تجـاری  Baleno در ایتالیـا بـه ثبـت رسـید. بالنو یکـی از پیشـگامان فـروش پوشـاک خاص به شـمار مـی رود و بـا برندینـگ و راهکارهـای بازاریابـی موفـق، فروشـگاه هـای زنجیـره ای خـود را بـه سـرعت در سراسـر جهـان گسـترش داد.شـرکت بالنـو با این دیدگاه که هیـچ برندی به تنهایی نمیتواند پاسـخگوی طیف گسترده ی مشـتریان باشـد، با هوشـمندی از اسـتراتژی های چند برنـدی خود بهتریـن اسـتفاده را نمـوده تـا بتوانـد بـه بازارهـای مختلف و متنــوع نفــوذ نمایــد. در حـال حاضـر، گـروه بالنو بـا 10 برند مختلـف در 10 کشـور جهـان مشـغول فعالیت اسـت.

بالنو بر خدمات مشتریان به عنوان اولین اولویت این کمپانی تاکید دارد.

 

 

ساموئل اند کوین

اولیــن شــعبه ی آســیایی برنــد پوشــاک ایتالیایــی ســاموئل انــد کویــن، در ســال 1991 در هنــگ کنــگ افتتــاح شــد. پــس از گذشــت مدتــی برنــد ســاموئل انــد کویــن بــا شــلوارهای ویــژه و خــوش طرح خود شــناخته شــد و محصولاتــش جــزء پیشــگامان مد قرار گرفت. در 9 سـال گذشـته برنـد سـاموئل انـد کویـن بیـش از 610 فروشـگاه در سراسـر دنیـا افتتـاح کـرده اسـت. از سـال 1999 ایـن کمپانی بـر روی طراحـی جیـن تمرکـز نمـوده و در ســال2001 تولیــد سـری جیـن هـای ”8“ را آغـاز نمـود کـه منحصـرا بـرای فـرم بـدن هـای مـردم آسـیا طراحـی شـده اسـت. بطور مثال سری های "Slim fit 808"، "811 Low 82"، "803 Low waist"،"810 Slim beauty Comfort fit"  از محبوب ترین ترین برش ها برخوردار بوده و مخصوص خانم ها طراحی شده اند .

ایــن ســری هــای جدیــد که با تنوع بالا ، بــر راحتــی، بــه روز بــودن و آســودگی تاکیــد دارد ، باعــث گردیـده نیازهـای مشـتریان با انتخاب مدل مورد علاقه ، بـه خوبـی بـرآورده شـده و راحتـی مضاعفـی بـرای خریـداران بـه همراه داشـته باشـد.

اسـتفاده از محصــولات S&K نــه تنهــا بــه معنــی برخــورداری از آخریـن مدهـای روز و سـلیقه شـخصی، بلکـه برخـورداری از یـک انـرژی و نگـرش خـاص و منحصـر بـه فـرد اسـت.