در موارد زیر کالای شما از ضمانت خارج می‌شود:

1- استفاده ناصحیح
2- انجام هرگونه تعمیر توسط افراد و تعمیرگاه‌های غیرمجاز
3- خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی یا آتش‌سوزی
4- خسارت‌های ناشی از فرسودگی و خسارت‌های وارده به بدنه، شیشه و باتری
5- عدم فعال‌سازی ضمانت‌نامه با مشخصات صحیح

مدت اعتبار این ضمانت‌نامه از تاریخ صدور، یک سال است.